VMC organisatie en communicatie | Gaston Vilé gevestigd aan IJszee 12, 8303 NC Emmeloord, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
VMC organisatie en communicatie
IJszee 12, 8303 NC Emmeloord
Telefoon: 06 21 283 688
Website: https://www.gastonvile.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
VMC organisatie en communicatie | Gaston Vilé (hierna: VMC) verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt en/of doordat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Gewone persoonsgegevens

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • zakelijke adresgegevens;
 • zakelijk telefoonnummer;
 • zakelijk e-mailadres;
 • zakelijk bankrekeningnummer.

Bijzondere persoonsgegevens
Andere gegevens dan de vermelde gewone persoonsgegevens worden niet verwerkt door VMC. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via gaston@gastonvile.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
VMC verwerkt uw persoonsgegevens om:

 • u te kunnen bereiken, dat wil zeggen te bellen, te e-mailen en te bezoeken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en/of er een vervolg aan te kunnen geven;
 • goederen en diensten bij u af te leveren;
 • uw betaling te kunnen afhandelen;
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens vindt VMC in gerechtvaardigde belangen, namelijk administratieve en commerciële belangen: de verwerking is aantoonbaar noodzakelijk om onze bedrijfsactiviteiten te verrichten. Ook in toestemming ligt een grondslag: bij informatie- en contactvragen via de formulieren op de website https://www.gastonvile.nl dient expliciet en ondubbelzinnig toestemming te worden gegeven voor de verwerking voor een of meer specifieke doeleinden van persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming
VMC neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VMC) tussen zit.

VMC gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • besturingssysteem: Windows 10, ingesteld om automatisch updates op te halen en te installeren;
 • beveiligingssoftware zoals firewall, antivirus en malware ingesteld om automatisch updates op te halen en te installeren;
 • applicaties, zijnde Word, Excel, Powerpoint en Outlook, van Office 365 op een laptop.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
VMC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens ingevuld op de formulieren op www.gastonvile.nl ten behoeve van het verkrijgen van informatie over diensten en/of het verkrijgen van contact, worden tot twee (2) jaar na ontvangst van het door u ingevulde formulier bewaard, tenzij de informatieverstrekking en/of het contact in de periode van die bewaartermijn tot een opdracht leiden.

Voor verwijdering van uw gegevens, mailen wij u met de vraag of u wilt dat wij uw gegevens verwijderen of dat u wilt dat wij uw gegevens bewaren. Indien u kiest voor dat laatste dan gaat een nieuwe bewaartermijn van twee (2) jaar in.

Bij opdrachten worden persoonsgegevens zeven (7) jaar na ontvangst van uw laatste volledige betaling bewaard conform de fiscale bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden
VMC verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Mocht het in de toekomst nodig zijn dat bedrijven in onze opdracht uw gegevens verwerken, dan sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VMC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De website https://www.gastonvile.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website voor u naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Raadpleeg de hulpsectie van uw browser. Of kijk voor een handleiding voor alle moderne browsers op de About Cookies website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VMC organisatie en communicatie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar gaston@gastonvile.nl.

Om er dan zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
VMC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gegevens en de berichten ingevuld op de informatie- en contactformulieren op https://www.gastonvile.nl worden niet opgeslagen in een database op die website, maar komen als e-mailbericht direct op gaston@gastonvile.nl binnen.

Datalekken worden altijd geregistreerd in een intern register datalekken. In het geval dat informatie bij onbevoegden beschikbaar komt, dan wordt dit binnen de daarvoor geldende termijnen zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, gemeld bij de autoriteiten. In gevallen van het melden van datalekken, wordt een aparte afweging gemaakt of het betreffende lek ook aan betrokkenen gemeld moet worden.

Klachten
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via gaston@gastonvile.nl.

VMC wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 8 december 2018.

VMC kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op deze website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

-//-

error: Content is protected
Don`t copy text!
Begin met chatten!
1
Hulp nodig?
Scan de code
Hallo, hoe kan ik je van dienst zijn?